Vážení priatelia,

podľa zákona č. 295/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov je daňovník oprávnený poukázať sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane ním určenej právnickej osobe - nepodnikateľskému subjektu.

Vodácky klub HRON Kalná nad Hronom

 je tiež právnickou osobou, ktorá spĺňa kritériá stanovené zákonom pre prijímanie spomenutej sumy a je zaregistrovaný v Zozname prijímateľov, ktorý registruje Notárska komora SR.

 VENUJTE  NÁM,  PROSÍM,  2%  Z   VAŠEJ ZAPLATENEJ DANE !

Prostriedky získané týmto spôsobom chceme v zmysle uvedeného zákona použiť na rozvoj činnosti oddielu mládeže nášho klubu. Chceme rozšíriť rady mladých členov a umožniť im naplno sa zapojiť do atraktívnych disciplín vodáckeho športu. K tomu potrebujeme nevyhnutne doplniť a obnoviť materiálno - technické vybavenie.

Pomôžte nám priviesť mládež späť k prírode a zmysluplnému využívaniu voľného času!

Ďakujeme !

   všetko o 2% z daní je na  www.rozhodni.sk


aktualizované 8.2.2018

Upozornenie:

Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé a právnické osoby majú Vyhlásenie priamo v tlačive daňového priznania , kde je potrebné len vyplniť identifikačné údaje.

Postupy:

 


 

Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby v roku 2018:

Právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017, je oprávnená uviesť vo vyhlásení, ktoré je súčasťou daňového priznania (IV. časť priznania), v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ňou určenému prijímateľovi, alebo viacerým prijímateľom, ak v roku 2017 alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0, 5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0, 5 % zaplatenej dane, je oprávnený uviesť v daňovom priznaní, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1, 5 % zaplatenej dane. Podiel zaplatenej dane určenému prijímateľovi môže byť u právnickej osoby najmenej 8,30 eura pre jedného prijímateľa. Právnická osoba môže určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm.
 1. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
 2. Názov: Vodácky klub HRON Kalná nad Hronom

  Sídlo: Kalná nad Hronom, Mieru 20, 935 32

  IČO: 17640199

  Právna forma: občianske združenie

 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby už nepodávate. 

- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

hore


 

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie za rok 2017:

 1. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  Názov: Vodácky klub HRON Kalná nad Hronom

  Sídlo: Kalná nad Hronom, Mieru 20, 935 32

  IČO: 17640199

  Právna forma: občianske združenie

 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska. a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

hore


Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, v tejto žiadosti na konci požiadajte zamestnávateľa (vyznačte X), aby Vám vystavil tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane" (pozri ukážku z tlačiva dole):

   I.     ŽiadosŤ o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona

 

Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona
(§ 39 ods. 7 zákonav znení účinnom do 31.12.2015 v nadväznosti na § 52zg ods. 4 zákona).   

                                                                                                                                                                                               (vyznačí sa x)

 

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

3. Vyplňte Vyhlásenie, vytlačte ho a podpíšte.

4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak Vám to spôsobuje ťažkosti, doručte v dostatočnom predstihu tlačivá k nám a my sa postaráme o zvyšok.

5. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Poznámky:

- Do kolónky ROK sa píše 2017

- Tieto tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne. 

hore